آینه‌ی رنگ‌ها

رنگ‌هایش را به‌خاطر می‌سپارم و نوایش را به جان. نوایی که در گذر زمان و پس از سپری شدن خاطرات بی‌شمار تلخ و شیرین، در کالبدش جای گرفته. هم‌نشینی و مناظره‌ی بسیار دقیق آن‌ها بیشتر از آنیست که تصور می‌کردم. آن‌ها آینه‌ی تمام‌نمای تاریخ این مرز و بوم‌اند.٬