The Route

شنیده‌ام: طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت، خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیافتند. اما نمی‌دانم چرا  این‌روزها چیزی نمی‌بینم. به بچه‌ها بیشتر فکر می‌کنم. راه را نشانم نمی‌دهند، اما چشمان مصمم‌شان چرا! ایمان دارم که به هدف نزدیک‌ترند...٬